Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi

Sáng kiến mới - Lợi nhuận cao

(Contest: Healthier Animal, Better profit)

(Vui lòng nhập sô chứng minh nhân dân của người dự thi vào ô bên cạnh)

Danh sách file đã upload

Lưu ý:
Cam kết quyền tác giả: Chúng tôi cam kết ý tưởng này là do chúng tôi thực hiện không vi phạm bản quyền của tác giả khác. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.